LR Partner
Registration

Etiska regler för LR Health & Beauty AB:s konsulenter

Följande etiska regler beskriver LR-konsulenternas beteende och attityd gentemot slutkunderna, andra direktmarknadsföringsföretag och varandra, och bildar en modell för rättvist samarbete. Detta regelverk återspeglar tydligt LR:s värdegrunder. Dess syfte är att garantera att både slutkunderna och LR-konsulenterna, som upprätthåller verksamhetsmodellens hållbara konkurrenskraft, är nöjda och vill fortsätta den långa traditionen och upprätthålla företagets goda rykte. 

1. Bemötande av slutkunder

LR-konsulenter erbjuder slutkunden bästa möjliga service.  I det här sammanhanget vill vi betona följande punkter. 

1.1. LR-konsulenter använder endast entydiga och rättvisa försäljningsmetoder. 

1.2. För slutkunden förklaras produktuppgifterna noggrant. Som produktuppgifter räknas även prisuppgifter, information om betalnings- och retursätt samt om rätten att annullera köpet. Konsulenten får endast ge sådan information som är förenlig med företagets officiella linje. 

1.3. LR-konsulenter ska respektera slutkundernas integritet; till exempel en produktdemonstration hålls endast om slutkunden uttryckligen samtycker till det. Skydd av slutkundens privata uppgifter är av högsta prioritet. 

1.4. LR-konsulenternas varumärke är rättvisa. Konsulenten får inte utnyttja slutkunders oerfarenhet, sjukdomar, ålder eller otillräckliga språkkunskap. 

1.5. Slutkundernas beställningar ska skötas så snabbt som möjligt. Eventuella problem med en beställning ska omedelbart delges slutkunden. 

2. Beteende vid värvning av nya konsulenter

Ärlighet och öppenhet är nyckeln till lyckad sponsring. 

2.1. Vid sponsring beskrivs förtjänst- och karriärmöjligheter sanningsenligt. Även kostnader och utgifter som uppstår ska meddelas. 

2.2. Förtjänstexempel för LR-konsulenter ska motsvara verkligheten. Konsulenter får inte ge några garantier för att en viss inkomst uppnås. 

2.3. Man får endast ge sådan information om produkterna som är förenlig med företagets officiella linje.  

2.4. Negativa och nedlåtande uttalanden om andra direktmarknadsföringsföretag och deras produkter får inte framföras. 

3. LR-konsulenters beteende gentemot varandra

Mellan de enskilda strukturerna råder en hälsosam och rättvis konkurrens som präglas av ömsesidig respekt. 

Det är absolut förbjudet är att värva konsulenter från samma företags olika strukturer. I det här sammanhanget är följande beteende absolut förbjudet: 

  • Locka konsulenter till förbjudet strukturbyte med löften om t.ex. bättre handledning, bättre karriärmöjligheter o.d.
  • Locka konsulenter till att bryta mot avtalet, till exempel genom att ingå skenbara partnerskap genom en s.k. okänd bakgrundsfigur.
  • Framföra negativa eller nedlåtande uttalanden om andra LR-konsulenter.
  • Vädra meningsskiljaktigheter offentligt i medierna. (t.ex. i pressen, sociala medier eller andra offentliga informationskällor)

4. LR-konsulenters beteende gentemot andra direktmarknadsföringsföretag

Vi bemöter alla andra direktmarknadsföringsföretag med respekt. 

4.1. Oärlig, strategisk värvning av konsulenter från andra direktmarknadsföringsföretag är oetiskt och tolereras inte av LR. I det här sammanhanget är i synnerhet följande typ av verksamhet förbjuden:

  • Skaffa hela strukturer genom att systematiskt kontakta flera konsulenter. 
  • Framföra negativa eller nedlåtande uttalanden om företagen i fråga (om förtjänstmöjligheter, produkter o.d.).
  • Övertala andra företags konsulenter att bryta mot avtalet.
  • Betala s.k. "ordningsavgifter" eller lova att betala sådana i samband med byte av företag.

4.2 Det är förbjudet att hota enskilda konsulenter i andra direktmarknadsföringsbolag på grund av eventuella konkurrensbegränsande uttalanden. 

5. LR-konsulenters beteende gentemot moderbolaget

LR-konsulenter ska vara lojala gentemot sitt företag.  

5.1. LR-konsulenter ska agera ärligt och rättvist i sitt arbete. All slags förvrängning av marknadsföringsplanen är oetiskt och mycket skadligt för verksamheten. I det här sammanhanget måste således också nämnas exempelvis systematiskt köp av varor i lager och oskälig returnering av dessa varor, snedvridning av konkurrensen genom att sälja till underpris, förvrängning av konsulentavtalet samt motsvarande verksamhet. 

5.2. LR-konsulenter ska vara lojala gentemot företaget och alltid representera det värdigt. 

5.3. LR Health & Beauty AB:s allmänna verksamhetsvillkor listar principerna för hur LR-konsulenter ska agera. 

6. LR-konsulenters beteende i offentligheten

LR-konsuelnter presenterar sig alltid som fristående företagare. 

6.1. LR-konsulenter är inte anställda av eller underleverantörer till LR, och binds således inte av LR:s verksamhetsanvisningar. Konsulenter ska inte ge intryck av att vara företagets anställda.  

6.2. Företaget förbehåller sig rätten till kontakter med pressen, television och radio. För avvikelser från detta krävs ett separat tillstånd. Frågor från ovan nämnda medier ska alltid hänvisas direkt till LR Health & Beauty AB. I alla uttalanden som gäller företaget, andra konsulenter och andra företag i samtliga medier (inklusive Facebook och Twitter) ska principerna för rättvishet och lojalitet följas. Vid behov ska dylika uttalanden godkännas av LR.

De här etiska reglerna är bindande för alla LR-konsulenter.

Varför LR

Värderingar
BilkonceptBonussystemErkännande
Framgång

LR produkter

ZEITGARDProduktkatalogerAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR star-concept

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Företaget

UtvecklingDirektförsäljningLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas LaabsPatrick Sostmann

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD