LR Partner
Registration

Zásady správania partnerov spoločnosti LR Health & Beauty Systems, s. r. o.

Tento etický kódex riadi správanie a vzťah LR partnerov ku koncovým zákazníkom, k ďalším MLM (multi-level marketing) spoločnostiam i vzájomné vzťahy medzi samotnými partnermi. Predstavuje pravidlá vzájomného férového prístupu.
Kódex zároveň znamená stotožnenie sa s hodnotovým systémom spoločnosti LR. Kódex má slúžiť na ochranu a spokojnosť koncových zákazníkov a LR partnerov, zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť obchodného modelu, pokračovať v dlhodobej tradícii  a chrániť dobrú povesť spoločnosti.

1. Správanie a vystupovanie voči koncovým zákazníkom

Partner spoločnosti LR ponúka koncovým zákazníkom čo najlepší servis. V tejto súvislosti treba dbať najmä na nasledujúce:

1.1. LR partner používa len jednoznačný a férový obchodný postup.

1.2. Koncovému zákazníkovi sa oznámia presné informácie o produktoch, ku ktorým patria aj informácie o cenách, platobných detailoch, informácie o vrátení tovaru a tiež informácie o práve na odvolanie. V zásade možno podať iba také informácie, ktoré zodpovedajú oficiálnym vyhláseniam spoločnosti.

1.3. LR partner rešpektuje súkromie koncového zákazníka, produkty  možno prezentovať len vtedy, keď s ňou koncový zákazník výslovne súhlasí. Prioritou je ochrana osobných údajov o koncových zákazníkoch.

1.4. LR partneri sa vyznačujú férovým prístupom. Nevyužívajú neznalosť, zdravotné komplikácie, starobu ani nedostatočné vyjadrovacie schopností koncového zákazníka.

1.5. Objednávky od koncových zákazníkov sa spracúvajú v čo najkratšom čase. Dodávka nasleduje najneskôr do 14 dní (za predpokladu, že sa nedohodol iný dodací termín). Problémy pri spracovaní objednávky sa bezodkladne oznámia koncovému zákazníkovi.

2. Správanie a vystupovanie pri získavaní nových partnerov

Poctivosť a otvorenosť sú kľúčom k úspešnému sponzoringu.

2.1. Pri sponzoringu sa pravdivo informuje o možnostiach zárobku a kariérneho postupu. Dotyčný je upozornený aj na nevyhnutné náklady a ďalšie výdavky.

2.2. Príklady príjmov LR partnera musia zodpovedať skutočnosti. Nesmie sa dávať žiadna záruka na získanie príjmu v určitej výške.

2.3. O produktoch možno podávať len také informácie, ktoré zodpovedajú oficiálnym údajom a vyhláseniam spoločnosti.

2.4. Je zakázané nelichotivo sa vyjadrovať o ďalších MLM spoločnostiach a ich produktoch.

3. Správanie LR partnerov voči sebe

Medzi jednotlivými štruktúrami panuje zdravá, spravodlivá konkurencia, ktorá sa vyznačuje vzájomným rešpektom.

Lanárenie partnerov z iných štruktúr tej istej spoločnosti je prísne zakázané, a to najmä:

  • Lákanie zo strany distribútora na neoprávnenú zmenu štruktúry prísľubom lepšej starostlivosti, lepšej pracovnej príležitosti atď.
  • Lákanie partnerov, aby porušovali zmluvy, napr. navrhnutím tichého spoločenstva prostredníctvom tzv. bielych koní.
  • Negatívne alebo urážlivé tvrdenia o iných LR partneroch.
  • Nezrovnalosti sa nebudú zverejňovať v médiách (napr. tlači, sociálnych médiách ani iných verejných informačných zdrojoch).

4. Správanie a vystupovanie LR partnerov voči iným MLM spoločnostiam

Voči každej inej MLM spoločnosti sa správame obozretne.

4.1. Nečestné strategické lanárenie partnerov z iných MLM spoločností je neetické a spoločnosťou LR nie je tolerované. A to najmä:

  • Lanárenie celých štruktúr systematickým oslovovaním viacerých partnerov
  • Negatívne alebo urážlivé tvrdenia o týchto spoločnostiach (o možnostiach zárobku, produktoch atď.).
  • Nabádanie partnerov iných spoločností, aby porušovali zmluvy.
  • Platba za „štedrosť“ pri zmene, resp. prísľub takejto platby.

4.2. Je zakázané vyhrážať sa jednotlivým partnerom iných MLM spoločností za údajné protikonkurenčné výroky a tvrdenia.

5. Správanie a vystupovanie LR partnerov voči spoločnosti ako celku

LR-partneri sú lojálni voči svojej materskej spoločnosti.

5.1. LR partneri sa vyznačujú otvoreným, spravodlivým vystupovaním.
Akákoľvek manipulácia s marketingovým plánom je neetická a okrem toho veľmi poškodzuje spoločnosť. Treba sa vyvarovať najmä: systematickému nákupu vo veľkej miere a neoprávneným vráteniam zakúpeného tovaru, porušovaniu hospodárskej súťaže prostredníctvom nižších predajných cien, napr. prostredníctvom aukčných serverov, manipuláciou s objednávkami partnerov atď.

5.2. LR partneri sú lojálni voči spoločnosti a vždy ju reprezentujú seriózne a vhodným spôsobom. Snažia sa, pokiaľ je to v ich moci, aby nepoškodili povesť spoločnosti.

5.3. Základom správania LR partnerov sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LR Health & Beauty Systems, s. r. o.

6. Vystupovanie LR partnerov na verejnosti

LR partneri vždy vystupujú ako seriózni obchodní zástupcovia

6.1. LR partneri nie sú zamestnanci ani dodávatelia spoločnosti. Nie je im dovolené vzbudzovať dojem, že sú zamestnancami LR spoločnosti.

6.2. Kontakt s tlačou, TV a rozhlasom má na vo svojej kompetencii výhradne spoločnosť LR. Výnimky podliehajú schváleniu. Otázky a podnety z médií treba ihneď odovzdať tlačovému oddeleniu spoločnosti LR. Všetky vyjadrenia o spoločnosti, ďalších partneroch či ďalších spoločnostiach v akomkoľvek médiu (vrátane Facebooku a Twitteru) podliehajú záväzku lojality a férového prístupu. V prípade nutnosti je potrebné, aby ich odsúhlasila spoločnosť LR.

Tento etický kódex správania je záväzný pre všetkých LR-partnerov a každý obchodný partner sa zaväzuje, že ho bude dodržiavať.

Prečo LR

Hodnoty
Firemné autoSystém odmeňovaniaUznanie
Príbehy úspechu

Produkty LR

Katalógy produktovAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverSeroxPLATINUMDeluxe

LR koncept hviezd

Karolina KurkovaBruce WillisHeidi KlumMarcus SchenkenbergRalf Moeller

Firma LR

VývojPriamy predajLR Detský fond
Dr. Jens AbendThomas HeursenDr. Andreas LaabsPatrick SostmannTilo Plöger

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
Dermatest